Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ 8

Ngày 12/10/2020, tại Hà Nội, Nhóm nòng cốt thực thi đa bên về Hiệp định VPA/FLEGT (Nhóm nòng cốt VPA/FLEGT) đã tổ chức cuộc họp Nhóm lần thứ 8. Tại phiên họp, đại diện Văn phòng thường trực FLEGT và Lacey cập nhật tình hình thực hiện Hiệp định kể từ phiên họp lần thứ 7 của Nhóm nòng cốt đa bên đến 30/9/2020. Nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng khung đánh giá và giám sát tác động của Hiệp định VPA/FLEGT đã giới thiệu chung về TOR và lộ trình xây dựng Khung Giám sát và Đánh giá (M&E) về thực hiện VPA/FLEGT của Việt Nam; đề xuất “Cơ chế Khung Giám sát và Đánh giá về thực hiện VPA/FLEGT của Việt Nam”; đề xuất “Chỉ số giám sát tác động VPA cho Việt Nam”; đề xuất lộ trình tiếp theo để hoàn thiện Khung Giám sát và Đánh giá về thực hiện VPA/FLEGT trình JIC thông qua.

Tiếp theo là phần thảo luận của các đại biểu tham gia phiên họp. Đại diện SRD là bà Vũ Thị Bích Hợp và ông Nguyễn Phú Hùng đã phát biểu, đóng góp ý kiến về khung M&E. Theo đó, SRD cho rằng, Khung M&E đã được bổ sung và chỉnh sửa, có tiếp thu ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là ý kiến của các CSOs cho phiên bản thảo luận cuối tháng 7/2020, đây cũng là ý kiến chung của các đại biểu tham dự phiên họp. Tuy nhiên, phiên bản lần này vẫn cần làm rõ một số vấn đề sau:

  • Làm rõ đề bài của gói tư vấn xây dựng Khung giám sát và đánh giá VPA Việt Nam là chỉ đánh giá tác động của VPA hay bao gồm cả đánh giá quá trình thực hiện VPA tại Việt Nam
  • Mặc dù trong khung tham vấn các bên liên quan trong đánh giá tác động VPA đã có bổ sung về Đầu mối các tổ chức ngoài nhà nước, tuy nhiên, cần làm rõ là đầu mối này sẽ cung cấp thông tin như thế nào (tần suất, phương thức, v.v.)
  • Làm rõ các chỉ số trong ma trận các chỉ số giám sát tác động VPA cho Việt Nam. Hiện tại các chỉ số hay là nhóm chỉ số chưa được trình bày rõ ràng
  • Cần trình bày phương pháp xác định các chỉ số, vì SRD cho rằng, với các phương pháp xác định chỉ số khác nhau có thể sẽ đưa ra các kết quả khác nhau, điều này làm ảnh hưởng chung tới kết quả tổng thể đánh giá tác động của VPA
  • Hiện tại nên sắp xếp lại các cột trong ma trận và chú thích rõ từng cột: ví dụ, cột “Chỉ số”, ký hiệu các chỉ số là 1A1, 1A2, 1B1, v.v. vậy cần chú thích rõ các ký hiệu này cụ thể là gì; cột “Nội dung chỉ số” cần xác định lại mục đích chuyển tại nội dung của cột này là gì, nếu đã là các con số cụ thể như trong ma trận thì đây có thể được hiểu là các chỉ số, nhưng nếu hiểu đây là các chỉ số thì lại quá nhiều các chỉ số,… Vậy đề nghị nhóm tư vấn xem xét thiết kế lại Bảng ma trận các chỉ số.

Văn phòng thường trực FLEGT/Lacey và nhóm chuyên gia tư vấn đã tiếp thu ý kiến, sẽ chỉnh sửa bổ sung, và báo cáo lại các bên liên quan vào cuộc hợp tiếp theo vào tháng 11/2020 sắp tới.

Theo Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững

By |2021-02-07T17:06:41+00:00October 13th, 2020|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments