Báo cáo đánh giá 5 năm Nhóm nòng cốt được thực hiện trong năm 2022

Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2019. Để tăng cường cơ chế tham gia và điều phối các bên liên quan, Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT (gọi tắt là Nhóm nòng cốt) đã được thành lập vào tháng 10 năm 2017.  Nhóm nòng cốt đóng vai trò là diễn đàn để điều phối và thúc đẩy sự tham gia của các bên vào quá trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ Ủy ban thực thi chung (JIC) trong việc giám sát và đánh giá việc thực hiện Hiệp định.

Sau 5 năm hoạt động, để đánh giá kết quả hoạt động của Nhóm nòng cốt, với sự hỗ trợ của GIZ, đánh giá chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Nhóm nòng cốt cho giai đoạn 2017 – 2022 đã được thực hiện trong năm 2022. Mục tiêu của đánh giá nhằm xem xét các kết quả hoạt động của Nhóm nòng cốt trong giai đoạn 2017-2022, đánh giá sự phù hợp, tính hiệu quả, thành công, điểm mạnh, điểm yếu, tác động và đóng góp của Nhóm nòng cốt cho tiến trình VPA/FLEGT tại Việt Nam và đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Tải xuống Bao cao danh gia Nhom nong cot VPA FLEGT.

By |2023-10-17T03:00:48+00:00October 17th, 2023|Ấn phẩm, Truyền thông|0 Comments