Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT

Để cập nhật và thảo luận những nội dung liên quan đến thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam, đồng thời thống nhất những khuyến nghị của Nhóm nòng cốt trình Phiên họp JEM/JIC-6 xem xét và quyết định, Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT được tổ chức cụ thể như sau:

Nội dung cuộc họp gồm có:

– Cập nhật cho Nhóm nòng cốt về tình hình triển khai thực hiện VPA/FLEGT và VNTLAS, bao gồm tiến độ sửa đổi Nghị định 102.

– Thảo luận và thống nhất về khuyến nghị từ đánh giá 5 năm Nhóm nòng cốt.

– Cập nhật về tiến độ thực hiện đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT.

– Chia sẻ thông tin về hoạt động của các thành viên Nhóm nòng cốt.

– Đề xuất bầu đồng chủ tịch Nhóm cho nhiệm kỳ mới.

– Thảo luận và thống nhất về các khuyến nghị từ Nhóm nòng cốt trình phiên họp JEM/JIC-6.

Tham gia cuộc họp gồm có thành viên nhóm nòng cốt; một số đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 9/11/2023 (Thứ Năm).
Cuộc họp do Lãnh đạo Cục Kiểm lâm và Ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam – Đồng chủ tịch Nhóm nòng cốt chủ trì.

Chương trình họp tải 12th Core Group meeting_Draft agenda_Vietnamese

Tài liệu họp tải tại đây.

By |2023-11-09T04:21:18+00:00November 9th, 2023|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments