Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ 1

Ngày 02/6/2017, phiên họp đầu tiên của Nhóm nòng cốt đa bên đã được tổ chức với nội dung thành lập Nhóm và thống nhất cách thức đại diện, chức năng, thể thức hoạt động.
Tham dự cuộc họp có đại diện từ Cục Kiểm lâm và Văn phòng thường trực FLEGT (Tổng cục Lâm nghiệp) và đại diện của 15 tổ chức xã hội đến từ các vùng miền của đất nước đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến VPA/FLEGT.

Cuộc họp đã thống nhất được một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ, thể thức hoạt động của Nhóm nòng cốt như sau:
– Chức năng: Nhóm nòng cốt sẽ là tâm điểm cho việc điều phối và hỗ trợ việc sản xuất các tài liệu thông tin và đào tạo có tính chuẩn mực và thống nhất cho Hiệp định VPA và hệ thống VNTLAS.
– Thể thức hoạt động: cuộc họp Nhóm nòng cốt sẽ được tổ chức trước mỗi cuộc họp của Ủy ban JPC và theo yêu cầu cần thiết; cần đưa ra quy định số lượng thành viên có mặt để đưa ra quyết định của nhóm (vd: khi đề xuất các vấn đề cho by JPC/JIC cân nhắc); thành viên Nhóm nòng cốt sẽ cử một đại diện của mình để làm tiêu điểm liên lạc cho tất cả các hoạt động thông tin, trao đổi với nhóm Nòng cốt.
– Về quy mô: Nhóm nòng cốt sẽ bao gồm các đại diện đầy đủ của các tổ chức từ miền Trung và miền Nam Việt Nam; hoan nghênh sự tham gia của các tổ chức quốc tế liên quan (vd: FAORAP, RECOFTC…); và cân nhắc thêm để đưa vào các đại diện của nhóm/tổ chức người trồng rừng và các tổ chức cộng đồng.

Trong thời gian tới TCLN chủ trì điều phối thực hiện những hoạt động ưu tiên bao gồm: Tổng hợp các ý kiến đầu vào cho Đánh giá tác động VPA do Bộ NN thực hiện để trình lên Chính phủ (tháng Sáu đến tháng Chín); Tổng hợp các ý kiến đầu vào cho việc chuẩn bị Khung JIF (tháng Sáu đến tháng Chín); Chuẩn bị một tài liệu chuẩn ‘hỏi đáp’ về VPA.

Biên bản cuộc họp lần thứ nhất mời xem chi tiết tại đây.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

By |2019-01-03T07:31:43+00:00December 9th, 2018|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments