KHUNG THỰC THI CHUNG (JIF)

Mục đích của Khung Thực hiện chung là đưa ra một khung cho Ủy ban Chuẩn bị JPC, tiếp sau đó là Ủy ban Thực hiện Chung JIC, làm cơ sở hướng dẫn, giám sát việc thực hiện trong giai đoạn đầu của Hiệp định.

­­­­­

Khung JIF bao gồm khoảng thời gian để dẫn tới việc đánh giá độc lập khả năng sẵn sàng vận hành của VNTLAS (Giai đoạn 1 và 2 như trong Hình 1), nó cũng tập trung vào các bước, hoạt động kế tiếp theo yêu cầu đặt ra để đáp ứng những yêu cầu của đánh giá độc lập.

­­­

Khung Thực hiện chung JIF có các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Xác định các nhiệm vụ và ưu tiên chiến lược cần thiết để lập ra những cấu trúc tổ chức trong thực hiện VPA, để xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống VNTLAS cũng như các thành phần khác khác của Hiệp định;
  • Xác định trách nhiệm, nguồn tài chính và hỗ trợ cho những nhiệm vụ và hoạt động ưu tiên nói trên;
  • Khuyến khích sự tham gia và điều phối hoạt động của các bên liên quan xoay quanh hoạt động thực thi Hiệp định; và
  • Đưa ra một khung giám sát việc thực thi Hiệp định

Để biết thêm chi tiết khung thực hiện chung JIF vui lòng tải xuống: JIF Matrix of Strategic Tasks and Priority Actions – VN – CED

 

 

 

By |2019-01-03T04:55:51+00:00December 25th, 2018|JPC/JIC|0 Comments