Giới thiệu về JPC/JIC

Trong giai đoạn đầu, Việt Nam và EU sẽ áp dụng các quy trình thủ tục của mình để tiến hành phê chuẩn hiệp định và dự kiến hai bên sẽ chính thức tiến hành ký kết trong năm 2018. Cũng trong giai đoạn này, việc xây dựng hệ thống VNTLAS và các nội dung khác của hiệp định VPA sẽ được triển khai thực hiện (Hình1.2). Một Ủy ban Chuẩn bị chung (JPC) được thành lập để hướng dẫn các bước triển khai ban đầu. Ủy ban JPC sẽ được đồng chủ tọa bởi đại diện của Bộ NN&PTNT về phía Việt Nam và đại diện Phái đoàn Châu Âu tại Hà Nội về phía Liên minh EU.

Nhiệm vụ chính của Ủy ban Chuẩn bị chung JPC đã được thống nhất như sau:

  • Hỗ trợ, thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các bên;
  • Là nền tảng thảo luận cho việc lập kế hoạch và chuẩn bị thực hiện Hiệp định trước khi đưa vào thực thi chính thức;
  • Giám sát tiến trình thiết kế và thực thi Hệ thống VNTLAS và toàn bộ Hiệp định; và
  • Những nhiệm vụ khác mà hai bên cùng nhau thống nhất.

Trong giai đoạn hai sau khi tiến trình phê chuẩn đã hoàn tất, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực và được đưa vào thực hiện, đồng nghĩa với việc kể từ thời điểm đó hiệp định trở thành sự ràng buộc pháp lý như các điều khoản nằm trong lời văn chính và các phụ lục. Ở giai đoạn này, Ủy ban Chuẩn bị chung JPC sẽ được thay thế bằng Ủy ban Thực hiện chung JIC với các chức năng như được cụ thể chi tiết trong Điều 18 và Phụ lục IX của Hiệp định.

­­­Link: https://drive.google.com/file/d/1iAYsy8295H_D9yjMt8N16QoSt9KPwz0G/view

By |2019-01-03T04:48:30+00:00December 25th, 2018|JPC/JIC|0 Comments