Giới thiệu nhóm nòng cốt

Các bên liên quan đóng một vai trò rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Hiệp định, do đó cần thiết lập những cơ chế hiệu quả để các bên có thể đóng góp tích cực cho việc xây dựng và thực thi hệ thống VNTLAS. Chính vì thế nhóm nòng cốt thực thi đa bên (gọi tắt là nhóm nòng cốt đa bên) sẽ là đầu mối điều phối và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.

Nhóm bao gồm đại diện đến từ khu vực tư nhân, các hội ngành gỗ, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các dự án FLEGT và các cơ quan xác minh.

Xem thêm thông tin và tải xuống tờ giới thiệu về nhóm cốt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |2019-01-04T06:57:32+00:00January 4th, 2019|Ấn phẩm|0 Comments